એક દેવકી, એક યશોદા 🙏 एक जन्मभूमी, एक कर्मभूमी 💕 Both my equally beloved mothers 🇮🇳 Jay Gujarat! Jay Maharashtra! https://t.co/cm5ek6ScAA

gujarat, maharashtra, may1st, india, celebration, gujarati, marathi, may1, indian, ગુજરાત, महाराष्ट्रदिन, महाराष्ट्रदिवस, gujaratday, maharashtraday, gujaratdivas

Ojas Rawal,  gujarat, maharashtra, may1st, india, celebration, gujarati, marathi, may1, indian, ગુજરાત, महाराष्ट्रदिन, महाराष्ट्रदिवस, gujaratday, maharashtraday, gujaratdivas

એક દેવકી, એક યશોદા 🙏 एक जन्मभूमी, एक कर्मभूमी 💕 Both my equally beloved mothers 🇮🇳 Jay Gujarat! Jay Maharashtra!
#gujarat #maharashtra #may1st #india #celebration #gujarati #marathi #may1 #indian #ગુજરાત #महाराष्ट्रदिन #महाराष्ट्रदिवस #gujaratday #maharashtraday #gujaratdivas https://t.co/cm5ek6ScAA

એક દેવકી, એક યશોદા 🙏 एक जन्मभूमी, एक कर्मभूमी 💕 Both my equally beloved mothers 🇮🇳 Jay Gujarat! Jay Maharashtra! #gujarat #maharashtra #may1st #india #celebration #gujarati #marathi #may1 #indian #ગુજરાત #महाराष्ट्रदिन #महाराष्ट्रदिवस #gujaratday #maharashtraday #gujaratdivas https://t.co/cm5ek6ScAA

Let's Connect

sm2p0