આજે રાત્રે 9વાગે insta live પર મળીયે, વાતો કરીશું ફિલ્મ ધુમ્મસ ની , ફિલ્મ ના સ્ટાર્સ ના અનુભવો ની અને ઘણી મસ્તી મજા કરીશું. આવી જજો 9 વાગે ભૂલ્યા વગર. તમારા સવાલો ના જવાબ પણ લઈશું ફિલ્મ ના સ્ટાર્સ ઓજસ રાવલ, જયેશ મોરે અને કિંજલ રાજપ્રિયા પાસે થી. @kinjalrajpriya @ojasrawal @thejayeshmore

InstaLive, GujjuFilms, TheFilmyFox, Dhummas, Gujaratimovie

Ojas Rawal,  InstaLive, GujjuFilms, TheFilmyFox, Dhummas, Gujaratimovie

આજે રાત્રે 9વાગે insta live પર મળીયે, વાતો કરીશું ફિલ્મ ધુમ્મસ ની , ફિલ્મ ના સ્ટાર્સ ના અનુભવો ની અને ઘણી મસ્તી મજા કરીશું. આવી જજો 9 વાગે ભૂલ્યા વગર. તમારા સવાલો ના જવાબ પણ લઈશું ફિલ્મ ના સ્ટાર્સ ઓજસ રાવલ, જયેશ મોરે અને કિંજલ રાજપ્રિયા પાસે થી.

@kinjalrajpriya @ojasrawal @thejayeshmore

#InstaLive #GujjuFilms #TheFilmyFox #Dhummas #Gujaratimovie

આજે રાત્રે 9વાગે insta live પર મળીયે, વાતો કરીશું ફિલ્મ ધુમ્મસ ની , ફિલ્મ ના સ્ટાર્સ ના અનુભવો ની અને ઘણી મસ્તી મજા કરીશું. આવી જજો 9 વાગે ભૂલ્યા વગર. તમારા સવાલો ના જવાબ પણ લઈશું ફિલ્મ ના સ્ટાર્સ ઓજસ રાવલ, જયેશ મોરે અને કિંજલ રાજપ્રિયા પાસે થી. @kinjalrajpriya @ojasrawal @thejayeshmore #InstaLive #GujjuFilms #TheFilmyFox #Dhummas #Gujaratimovie

Let's Connect

sm2p0